Toteutunut hankinta: Selvitystyö, kuntien paikkatietoaineistot ja rajapinnat

Ajankohtaista 30.10.2018:

Hankintapäätös on tehty. Tarjousten vertailun perusteella valittu toimittaja on JWM Engineering Oy. Kiitos kaikille tarjoajille!

1. Selvitystyö

Julkisen hallinnon Paikkatietoalusta-hanke yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot. Paikkatietoalusta tarjoaa kunnille ja muille tiedontuottajille erilaisia palveluja. Paikkatiedon tallennus-, laatu- ja raportointipalvelut tarjoavat mahdollisuuden tiedon laadun parantamiseen ja muuttamiseen yhteensopivaksi muiden paikkatietoalustan tietojen kanssa. Katso tarkemmin: www.paikkatietoalusta.fi.

Paikkatietoalusta-hankkeen Kansallinen maastotietokanta -ohjelma luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon eli Kansallisen maastotietokannan (KMTK). Kansallinen maastotietokanta kokoaa yhteen peruspaikkatiedot, joita ovat rakennus-, liikenneverkko-, hydrografia-, maanpeitto- ja korkeussuhdetiedot sekä myöhemmässä vaiheessa johtotiedot. Katso tarkemmin: kmtk.paikkatietoalusta.fi.

Kunnat ovat KMTK:n tiedontuottajia sekä paikkatietoalustalta tarjottavien tietopalveluiden merkittäviä hyödyntäjiä. KMTK:hon kunnat tulevat tuomaan rakennus- ja rakenne- sekä tiestöön liittyviä paikkatietokohteita.

KMTK aineistojen lisäksi kunnat tuovat osoitetietojärjestelmään osoitteensa sekä myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on saada tiedontuottaja- ja tiedonjakelupalvelut myös kuntien kaava-aineistoille (yleis- ja asemakaavat).

Tarjouspyynnön mukaisen selvitystyön tavoitteena on luoda ajantasainen käsitys siitä, minkä laatuisia ja tyyppisiä paikkatietoja sekä millaisia rajapintavalmiuksia kunnissa on tällä hetkellä. Selvityksen perusteella Paikkatietoalusta-hankkeessa ja KMTK-ohjelmassa voidaan tehdä oikeaan tilannekuvaan perustuvia teknisiä ratkaisuja, jotta kuntien tiedonsiirto paikkatietoalustalle olisi mahdollisimman helppoa.

2. Hankintatapa ja tarjoajan valintaperusteet

Hankinta tehdään avoimena kilpailutuksena. Hankinnan kokonaisarvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon.

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka määritellään tarjouksessa annetulla selvitystyön kokonaishinnalla sekä tarjouksen laadullisilla perusteilla.

Laadulliset valintaperusteet muodostuvat tarjoajan osaamisesta (20 % laatupisteistä) sekä tarjouksen liitteenä toimitettavasta työsuunnitelmasta (40 % laatupisteistä). Valintaperusteet on selvitetty tarkemmin tarjouspyynnön kohdissa 4 ja 5. 

Tarjouksessa esitetty kokonaishinta sisältää kaikki selvitystyöstä aiheutuvat kustannukset toimittajalle. Kokonaishinnan lisäksi toimittajalla ei ole oikeutta veloittaa esimerkiksi matkakustannuksia, päivärahoja tai muita kuluja. Kokonaishinta muodostaa 40 % valintaperusteista.

3. Selvitystyön sisältöä koskevat ehdottomat vaatimukset

3.1. Selvitystyössä selvitettävät aihealueet

Selvitystyön tulee antaa kattava kuva Suomen kuntien tämän hetkisestä tilanteesta koskien: 
•    kunnissa tuotettavia ja ylläpidettäviä paikkatietoaineistoja, 
•    paikkatietorajapintoja sekä 
•    em. tietojen ja rajapintojen tuottamiseen liittyvistä 
o    prosesseista, 
o    kehitystyöhän liittyvistä haasteista ja 
o    kuntien toiveista paikkatietoalustan tarjoamia tiedontuottaja- ja tukipalveluita kohtaan.

Tilaaja antaa valitulle toimittajalle kysymyslistan, jonka mukaiset asiat kustakin selvitystyössä käsiteltävästä kunnasta tulee selvittää. Kysymyksiä on yhteensä noin 50. Osa kysymyksistä on luonteeltaan teknisiä (esimerkiksi tiedonsiirtoformaatteja koskevia), osa liittyy kuntien sisäisiin prosesseihin, joissa paikkatietoa syntyy (esimerkiksi rakennuslupaprosessi) ja osa käsittelee kuntien toiveita liittyen paikkatietoalustalle rakennettaviin tiedontuottaja- ja tukipalveluihin. 

Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että tilaajan toimittaman kysymyslistan lisäksi voi olla tarpeellista esittää täydentäviä kysymyksiä, jotta selvitystyön tavoitteet täyttyvät.

Tilaajan antamat kysymykset käsittelevät seuraavia aihepiirejä:
•    Rakennus- ja rakennetiedot, 3D rakennusgeometriat, rakennusvalvonta
•    Kantakartat
•    Osoitetiedot, osoitteistaminen
•    Tiestö
•    Maankäyttöpäätökset
•    INSPIRE -direktiivin täytäntöönpano
•    Paikkatietoalustalle rakennettavat tiedontuottaja- ja tukipalvelut

Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että osaan kysymyksistä vastaus voidaan joutua hakemaan kuntatietojärjestelmiä tarjoavien yritysten edustajilta (erityisesti tapauksessa jossa kunta on ulkoistanut teknisen- ja/tai ympäristötoimen tehtäviä yritykselle).

Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että selvitystyön tekeminen edellyttää runsasta, aktiivista ja oma-aloitteista yhteydenpitoa kuntien ja kuntatietojärjestelmätoimittajien edustajiin.

Tarjoajia pyydetään lisäksi huomioimaan, että selvitystyön tekeminen edellyttää valitulta toimittajalta Paikkatietoalusta-hankkeen ja KMTK-ohjelman tavoitteiden ja toiminnan hyvää tuntemusta.

3.2. Selvitystyössä käsiteltävät kunnat

Selvitystyössä tulee käydä ilmi kappaleen 3.1 mukaiset tiedot vähintään 50 Suomen kunnan osalta.

Tilaaja toimittaa listan 30 kunnasta, jotka selvitystyöhön tulee ottaa mukaan. Toimittaja valitsee lisäksi vähintään 20 muuta kuntaa huomioiden seuraavat seikat:
•    Kunkin selvitystyössä mukana olevan kunnan väestömäärän tulee olla yli 10 000 henkeä (lista väestömääristä kunnittain esimerkiksi: https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kaupunkien-ja-kuntien-lukumaarat)
•    Kuntien tulee sijaita maantieteellisesti hajallaan eli sijaita edustavasti kaikissa nykyisissä maakunnissa
•    Selvitystyössä tulee olla mukana vähintään kolme sellaista kuntayhteistyömuotoa, jossa yksi kunta keskitetysti hoitaa joko esimerkiksi kantakartan ylläpitoa, rakennusvalvontaa tai muuta paikkatietojen tuottamista ja ylläpitämistä edellyttävää prosessia muiden kuntien puolesta
o    Edellä kuvatussa kuntayhteistyössä voi olla mukana kuntia, joiden väestömäärä on alle 10 000 henkeä

Toimittajan tulee hyväksyttää itse valitsemiensa kuntien lista Tilaajalla ennen toimeksiannon aloittamista.

3.3. Muita selvitystyön tekemiseen liittyviä ehtoja

Selvitystyön raportti tulee olemaan julkisesti saatavilla paikkatietoalusta.fi-sivustolla. Toimittajan tulee ottaa tämä huomioon toimeksiantoa tehdessään. 

Tilaajalle on tuotettava selvitystyöstä kaksi eri versiota: julkaistava versio ilman yksilöiviä kuntatietoja sekä yksityiskohtaisempi, hankkeen sisäiseen käyttöön tuleva versio.

Tarjoajan tulee lisäksi ottaa tarjouksessaan huomioon seuraavat tekijät:
•    Työn aikana syntyvä dokumentaatio tallennetaan tilaajan osoittamaan työtilaan (Confluence) jonne tilaajan edustajilla on lukuoikeus. Tilaaja voi halutessaan varmentaa toimeksiannon kuluessa syntyviä tietoja esimerkiksi olemalla itse yhteydessä kuntien tai kuntatietojärjestelmiä toimittavien yritysten edustajiin.
•    Selvitystyön tekemisen aikana tulee järjestää vähintään kolme tapaamista (Skype/Helsinki) tilaajan edustajien kanssa, jossa läpikäydään selvitystyön sen hetkiset tulokset sekä suunnitellut seuraavat toimenpiteet.
•    Tilaaja teettää työstä laatukatselmuksen siinä vaiheessa kun toimittaja on kerännyt toimeksian-nossa vaaditut tiedot noin 20 kunnan osalta. Laatukatselmuksessa varmistetaan, että kerätyt tiedot ovat halutun kaltaisia. Näiden tulosten pohjalta voidaan tarvittaessa tarkistaa toimeksiannossa käytettävää prosessia. Tilaaja järjestää laatukatselmustilaisuuden yhdessä Tilaajan kutsumien kuntaedustajien kanssa. Toimittaja osallistuu laatukatselmointitilaisuuteen esittelijänä. 
•    Tarjoaja tuottaa selvitystyön aikana ja sen lopputuloksena syntyvät tiedot sellaisessa muodossa että tieto on koneluettavassa muodossa siltä osin kuin se on mahdollista.


4. Tarjoajan osaaminen

4.1. Tarjoajan osaamisen ehdottomat vaatimukset

Tarjoajalla itsellään tai muilla mahdollisilla toimeksiantoon osallistuvilla henkilöillä tulee olla selvitystyön toteuttamiseksi soveltuva koulutus (esimerkiksi korkeakoulututkinto maanmittausalalta tai maantieteestä) sekä kokemusta tämän tarjouspyynnön mukaisen selvitystyön tuottamisesta.

Tarjoajan osaamista koskevat ehdottomat vaatimukset voidaan osoittaa esimerkiksi tarjoukseen liitettävällä CV:llä ja referensseillä.

4.2. Tarjoajan osaamista koskevat laadulliset, pisteytettävät tekijät

Tarjoajan ja muiden mahdollisten toimeksiantoon osallistuvien henkilöiden työkokemus kunnista tähän selvitystyöhön liittyviltä toimialoilta on pisteytettävä laatutekijä. Esimerkiksi: tarjoaja on työskennellyt kunnan tai useiden kuntien paikkatieto- tai maankäyttötehtävissä.

Tarjoajan ja muiden mahdollisten toimeksiantoon osallistuvien henkilöiden työkokemus yrityksistä, joilla on merkittävää yhteistyötä kuntien kanssa tähän selvitystyöhön liittyviltä toimialoilta, on pisteytettävä laatutekijä. Esimerkiksi: tarjoaja on työskennellyt kunnille paikkatieto-, kaavoitus- tai rakennusvalvonnan järjestelmiä toimittavissa yrityksissä kehittämis-, konsultointi- tai myyntitehtävissä.

Tarjoajan osaamista koskevat laatutekijät voidaan osoittaa esimerkiksi tarjoukseen liitettävällä CV:llä.

Tarjoajan osaamista koskevat tekijät muodostavat 20 % kaikista arvioitavista valintatekijöistä.

5. Työsuunnitelma

5.1. Työsuunnitelman ehdottomat vaatimukset

Työsuunnitelman tulee sisältää pääpiirteittäin kuvaus siitä, miten toimeksianto aiotaan suorittaa huomioiden kaikki kohdan 3 mukaiset vaatimukset koskien selvitystyötä. Työsuunnitelman tulee sisältää alustava aikataulu toimeksiannon toteuttamiseksi (huomioiden kohdan 6 mukainen aikatauluvaatimus).

5.2. Työsuunnitelmaa koskevat laadulliset, pisteytettävät tekijät

Työsuunnitelman laatua arvioitaessa otetaan huomioon erityisesti seuraavat tekijät:

  • Selvitystyössä käytettävät menetelmät: minkälaisia keinoja toimeksiannossa tullaan hyödyntämään tietojen keräämiseksi
  • Selvitystyön laajuus koskien selvitystyössä käsiteltävien kuntien lukumäärää (jos työsuunnitelmassa sitoudutaan useamman kuin tarjouspyynnön kohdassa 3 määritellyn minimikuntamäärän ylittävään selvitykseen, on se laatupisteitä nostava tekijä)
  • Selvitystyön laajuus koskien erilaisia kuntia: miten toimeksiannossa huomioidaan mahdollisimman erilaisia kuntia huomioiden niiden oletettu lähtötilanne toimeksiannossa selvitettävien asioiden osalta (joihin vaikuttavat mm. kunnan koko, kunnan taloudellinen tilanne, käytettävät kuntatietojärjestelmät, käytettävissä olevat resurssit paikkatietoihin liittyviin kehityshankkeisiin, yhteistyön määrä seutukunnan ja/tai naapurikuntien kanssa jne.)
  • Tarjoajan työsuunnitelman sisältö muodostaa 40 % kaikista arvioitavista valintatekijöistä.

6. ​Muut tarjousta koskevat ehdottomat vaatimukset

Tarjouksen liitteineen sekä selvitystyön raportoinnin tulee olla suomenkielisiä. 

Selvitystyön kokonaisuudessaan tulee olla toimitettu tilaajalle viimeistään 14.12.2018. 

Tarjous ei saa olla ehdollinen tai sisältää optioita. Tarjouksessa annetun kokonaishinnan tulee kattaa kaikki tarjouspyynnössä esitetyt ehdottamat vaatimukset toimeksiantoa koskien sekä kaikki tarjoajan tarjoukseensa liittämän työsuunnitelman mukaiset toimenpiteet.   

7. Tarjouspyyntömenettely

7.1. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen:

Info[ät]paikkatietoalusta.fi

Tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä sisältävä sähköposti tulee nimetä ”PTA kuntatilannekuva, kysymykset”.

Kysymykset tulee jättää viimeistään maanantaina 8.10.2018 kello 16.00 mennessä. Esitettyihin kysymyksiin vastataan mahdollisimman pian ja kysymykset vastauksineen julkaistaan Internet-sivuilla osoitteessa: 

http://kmtk.paikkatietoalusta.fi/yrityksille

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi muihin tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin ei vastata.

7.2. Tarjouksen jättäminen

Tarjous tulee jättää viimeistään maanantaina 22.10.2018 kello 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:

Kirjaamo[at]maanmittauslaitos.fi

Tarjouksen sisältävä sähköposti tulee nimetä ” PTA kuntatilannekuva, tarjous [tarjoajan/tarjoavan yrityksen nimi]”.

Tarjoukseen tulee liittää vähintään tarjoajan osaamista (tarjouspyynnön kohta 4) kuvaavat tiedot sekä tarjouspyynnön kohdan 5 mukainen työsuunnitelma.

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 15.11.2018 saakka.

7.3. Toimittajan valinta ja laskutus

Tilaaja pyrkii valitsemaan toimittajan mahdollisimman pian. Valitun toimittajan kanssa kirjoitetaan erillinen sopimus.

Valittu toimittaja saa veloittaa toimeksiannon kokonaishinnan, kun selvitystyö on kokonaisuudessaan toimitettu tilaajalle ja hyväksytty.

Toimittajaa pyydetään huomioimaan, että Maanmittauslaitos ottaa vastaan vain verkkolaskuja. Maksuehto on 21 päivää.

Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista.

Lataa tarjouspyyntö pdf-tiedostona.