Toteutunut hankinta: mobiililaserkeilaus sekä RPAS-ilmakuva- ja pistepilviaineiston vektorointi Laukaan kunnan alueella 2017

Ajankohtaista 17.11.2017: Hankintapäätös on tehty.

Valittu tarjoaja on Tripodi Finland Oy.

Kiitos kaikille tarjoajille!

Ajankohtaista 23.10.2017: Tarjouksesta ei esitetty kysymyksiä. 

 

Maanmittauslaitos pyytää tarjousta tämän asiakirjan ja sen liitteiden mukaisesti. Allekirjoitettu asiakirja on sivun lopussa ennen muita liitteitä.

Hankinnan kohde

Maanmittauslaitos (myöhemmin tilaaja) hankkii vektoroinnin miehittämättömällä ilma-aluksella (RPAS) kerätylle ilmakuvausaineistolle ja siitä lasketulla fotogrammetriselle pistepilvelle, sekä mobiililaserkeilauksella tuotetulle pistepilvelle. Aineiston vektorointi hankitaan Kansallinen maastotietokanta -ohjelman (KMTK) tarpeisiin.

Vektorointipalvelu pitää sisällään mittausaineiston vektoroinnin liitteessä 1 (ehdottomat vaatimukset) luetelluiksi lopputuotteiksi, jotka koostuvat seuraavista teemoista:

 • 3D (Rakennukset)
  • formaatti: CityGML Building LOD2
 • 2.5D (muut rakennukset ja rakenteet)
  • formaatti: CityGML Generic City Object LOD0
 • 2D (muut kohdeluokat, ei sisällä kaikkia kantakartan kohdeluokkia)
  • formaatti: KuntaGML

Vektoroinnissa käytettävä aineisto koostuu RPAS-ilmakuvausaineistosta (tosiortokuva ja fotogrammetrinen RGB-pistepilvi), sekä mobiililaserkeilauksella kerätystä pistepilvestä (väritietona intensiteetti). Kartoitettavan alue sijaitsee Laukaan kunnassa (Laukaan kirkonkylä). Alueen pinta-ala on noin 0,83 km2. Alueen tarkempi rajaus on tämän tarjouspyynnön liitteenä 2 (vektorointialue).

Aineiston tarkempikuvaus (esimerkkikuvia liitteessä 2):

 • RGB-kuvapistepilvi (muodostettu RPAS-ilmakuvausaineistosta)
  • tasosijainnin keskivirhe (RMSEr) enintään 5cm
  • korkeuden keskivirhe (RMSEz) enintään 10 cm
  • pistepilven pisteväli alle 15 cm
 • tosiortokuva:
  • maastoresoluutio: alle 3 cm
 • Mobiililaserkeilauksella (autolla) kerätty pistepilvi
  • väritietona laserintensiteetti
  • profiiliväli noin 20 cm tai enemmän
  • aineisto keskittyy autoteiden lähiympäristöön, eikä ole täysin homogeeninen koko alueella (esimerkkikuva liitteessä 2)

Aineisto on kerätty huhti-toukokuussa 2017.
Käytettävää RGB-pistepilviaineistoa on nähtävillä Pointscene-palvelussa.

Aineistot toimitetaan valitulle toimittajalle välittömästi, kun hankintapäätös on tehty.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 (ehdottomat vaatimukset) on esitetty tarjottavan palvelun tekniset yksityiskohdat, jotka tarjottavan palvelun tulee ehdottomasti täyttää. Toimeksiannon voi suorittaa yksi toimija itsenäisesti tai useampi toimija yhteistyössä. Yhden toimijan on kuitenkin tällöin toimittavat päävastuullisena päähankkijana, joka vastaa siitä, että kaikki liitteen 1 ehdottomat vaatimukset täyttyvät.

Tarjouspyynnön liitteessä 2 on rajaus alueesta, joka aineistosta vektoroidaan, sekä esimerkkikuvia käytettävästä mittausaineistosta.

Tarjouspyynnön liitteessä 3 on luettelo kohteista, jota tulee vektoroida, ja kyseisten kohteiden vektoroinnissa noudatettavat formaatit ja muodostamisohjeet.

Vektoroinnissa noudatetaan 

Tarjouspyynnön liitteenä 4 on luonnos Kansallisen maastotietokannan (KMTK) 2.5D Muodostamisohje, jota tulee noudattaa liiteen 3 määrittämällä tavalla. Aineistoa tullaan vektoroimaan sekä KuntaGML-formaatissa JHS185-suositusta noudattaen että CityGML 2.0 -formaatissa. Tarkempi kuvaus noudettavista formaateista ja vektoroitavista kohdeteemoista löytyy liitteestä 3.

Tarjouspyynnön liitteessä 5 on esitetty vähimmäisvaatimukset tarjouksen sisällölle.

Hankintamenettely

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnysarvon.

Tarjouspyyntö on lähetetty kaikille tilaajan tiedossa oleville tämän tyyppistä palvelua tarjoaville yrityksille. Tarjouspyyntö toimitetaan lisäksi kaikille sen pyytäville tahoille.

Tarjouspyyntödokumentaatio on saatavilla KMTK-ojelman nettisivuilta.

Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta.

Hankintasopimus tarjouspyynnössä kuvatun palvelun tuottamisesta allekirjoitetaan valitun toimittajan kanssa. 

Palvelun tuottamisen ja tarjouksen ehdottomat vaatimukset

Tarjouksen sisällön vähimmäisvaatimukset on esitetty liitteessä 5. 

Lisäksi tarjoajia pyydetään huomioimaan:

 • Liitteessä 1 luetellut lopputuotteet on toimitettava tilaajalle 8.12.2017 mennessä.
 • Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.
 • Kommunikointikieli on suomi. Tarjoajan on toimitettava kaikki raportit ja muut palvelun tuottamiseen vaadittavat dokumentit suomenkielellä.

Hinta ja muut kaupalliset ehdot

 • Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.
 • Toimittaja saa laskuttaa asiakasta, kun kaikki liitteessä 1 luetellut lopputuotteet on toimitettu tilaajalle ja ne on tilaajan toimesta hyväksytty. Tilaajalla on 2 kalenteriviikkoa aikaa hyväksyä lopputuotteiden toimitus.
 • Maksuehto on 21 pv netto.
 • Viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen.
 • Maanmittauslaitos ottaa vastaan vain verkkolaskuja. Verkkolaskutusosoite ja tarvittavat viitetiedot toimitetaan valitulle toimittajalle.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset

Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää perjantaihin 13.10.2017 kello 12.00 mennessä sähköpostitse: info(ät)paikkatietoalusta.fi-osoitteeseen. Sähköpostin otsikko tulee nimetä ”RPAS kysymykset”.

Tilaaja pyrkii lähettämään vastaukset tiedoksi mahdollisimman pian kysymysten lähettämisen määräajan sulkeutumisen jälkeen.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi muihin tarjouspyyntöön liittyviin kyselyihin ei vastata.

Tarjouksen jättäminen

 • Tarjoukset tulee jättää viimeistään maanantaina 23.10.2017 kello 15.00. Sähköpostin otsikossa tulee lukea ”tarjouspyyntö, Laukaa vektorointi”.
 • Tarjoukset on jätettävä osoitteeseen: info[ät]paikkatietoalusta.fi
 • Tarjouksen tulee sisältää vähintään liitteessä 5 ”Vähimmäisvaatimukset tarjouksen sisällölle” kuvatut tiedot
 • Tarjouksen tulee olla voimassaa vähintään 6.11.2017 asti.
 • Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon
 • Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tarjouksen tekemisestä
 • Valitun tarjoajan kanssa allekirjoitetaan erillinen tilaussopimus.

Luottamusellisuus

Kaikki tarjousasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta salassa pidettävää materiaalia, tulee tällainen materiaali merkitä erikseen luottamukselliseksi. 

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa lista niistä dokumenteista, jotka se on merkannut luottamuksellisiksi.

Hinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus. 

Tarjousten käsittely  

Tilaaja tarkistaa tarjoajien kelpoisuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus tarkistetaan vertaamalla tarjouksessa annettuja tietoja tarjouspyynnön liitteessä 5 määriteltyihin tarjouksen sisällön vähimmäisvaatimuksiin.

Tarjouskilpailun voittaa hinnaltaan halvin tarjous (kokonaishinta, ALV 0 %)..

Hankintapäätös

Hankintapäätös tehdään mahdollisimman pian tarjousajan päättymisen jälkeen.

Hankintapäätös annetaan tiedoksi kaikille tarjouksen jättäneille.

Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta tilaajan ja valitun toimittajan kesken.

Liitteet

Allekirjoitettu tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön liite 1: Ehdottomat vaatimukset

Tarjouspyynnön liite 2: Vektorointialue ja esimerkkikuvia

Tarjouspyynnön liite 3: Tiedostoformaatit_ja_muodostamisohjeet

Tarjouspyynnön liite 4: Luonnos KMTK 2.5 muodostamisohjeesta

Tarjouspyynnön liite 5: Vähimmäisvaatimukset tarjouksen sisällölle