Toteutunut hankinta: Helsingin Länsisataman Crusellinsillan pistepilven tuottaminen

Ajankohtaista 17.11.2017: Hankintapäätös on tehty.

Valittu tarjoaja on Neopoint Oy.

Kiitos kaikille tarjoajille!

 

Maanmittauslaitos pyytää tarjousta Helsingin Länsisataman Crusellinsillan pistepilven tuottamisesta. Aineisto hankitaan Kansallinen maastotietokanta -ohjelman (KMTK) tarpeisiin.

Kartoitettava kohde on Helsingin Länsisataman kaupunginosassa sijaitseva Crusellinsilta. Silta on vinoköysisilta, jossa on monimutkaisia rakenteita. Tarjous koskee sillan päällisiä geometrioita sekä veteen ulottuvia pylonin osien kartoitusta sekä sillan pohjan geometrian kartoitusta. Sillan pohjan kartoituksen päätarkoitus on tarkan alituskorkeuden laskemisen mahdollistaminen. Tuotettavan pistepilven on oltava tarpeeksi tiheä, jotta sillan päägeometriat ovat mallinnettavissa. Pistepilvestä tulee olla luokiteltu sillan osat liitteen 4 mukaisesti.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 13.11.2017 klo 16.00 mennessä. Lähetä tarjous osoitteeseen info (at) paikkatietoalusta.fi.

Hankinnan kohde

Maanmittauslaitos (myöhemmin tilaaja) hankkii pistepilven (laserpistepilven tai fotogrammetrisesti tuotetun pistepilven). Aineisto hankitaan Kansallisen maastotietokanta-ohjelman (KMTK) tarpeisiin. Lisätietoja ohjelmasta löytyy sivustolta kmtk.paikkatietoalusta.fi.

Kartoitettava kohde on Helsingin Länsisataman kaupunginosassa sijaitseva Crusellinsilta. Silta on vinoköysisilta, jossa on monimutkaisia rakenteita.

Tarjous koskee sillan päällisiä geometrioita sekä veteen ulottuvia pylonin osien kartoitusta sekä sillan pohjan geometrian kartoitusta. Sillan pohjan kartoituksen päätarkoitus on tarkan alituskorkeuden laskemisen mahdollistaminen.

Tuotettavan pistepilven on oltava tarpeeksi tiheä, jotta sillan päägeometriat ovat mallinnettavissa. Pistepilvestä tulee olla luokiteltu sillan osat liitteen 4 mukaisesti.

Kohteen pistepilvessä saa olla katveita SillanVarusteissa (katso liite 4). Katveita saa olla myös Sillan tukivaijereissa, siten että niiden geometria on tarvittaessa mallinnettavissa yhtenäisellä, suoralla viivalla. Sillan kannen alla olevista pyloneissa saa olla katveita sillan sisäpuolella olevasta sivusta.

Hankinta menettely

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon.

Tarjouspyyntö on lähetetty kaikille tilaajan tiedossa oleville tämän tyyppistä palvelua tarjoaville yrityksille.

Tarjouspyyntö toimitetaan lisäksi kaikille sen pyytäville tahoille.

Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta.

Hankintasopimus tarjouspyynnössä kuvatun palvelun tuottamisesta allekirjoitetaan valitun toimittajan
kanssa

Palvelun tuottamisen ja tarjouksen ehdottomat vaatimukset

Kommunikointikieli on suomi. Tarjoajan on toimitettava kaikki raportit ja muut palvelun tuottamiseen
vaadittavat dokumentit suomenkielellä.

Hinta ja muut kaupalliset ehdot

 • Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.
 • Toimittaja saa laskuttaa asiakasta, kun kaikki luetellut lopputuotteet on toimitettu tilaajalle ja ne on tilaajan toimesta hyväksytty. Tilaajalla on 2 kalenteriviikkoa aikaa hyväksyä lopputuotteiden toimitus.
 • Maksuehto on 21 pv netto.
 • Viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen.
 • Maanmittauslaitos ottaa vastaan vain verkkolaskuja. Verkkolaskutusosoite ja tarvittavat viitetiedot toimitetaan valitulle toimittajalle.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset

Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää 31.10.2017 klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info[ät]paikkatietoalusta.fi. Sähköpostin otsikko tulee nimetä ”Crusellinsillan kuvantaminen - kysymykset”.

Tilaaja pyrkii lähettämään vastaukset tiedoksi mahdollisimman pian kysymysten lähettämisen määräajan sulkeutumisen jälkeen. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kmtk.paikkatietoalusta.fi -sivustolla: http://kmtk.paikkatietoalusta.fi/yrityksille

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi muihin tarjouspyyntöön liittyviin kyselyihin ei vastata.

Tarjousten jättäminen

 • Tarjoukset tulee jättää viimeistään 13.11.2017 klo 16:00 mennessä. Sähköpostin otsikossa tulee lukea ”Tarjouspyyntö, Crusellinsillan kuvantaminen”.
 • Tarjoukset on jätettävä osoitteeseen info[ät]paikkatietoalusta.fi.
 • Tarjouksen tulee sisältää vähintään liitteessä 5 kuvatut tiedot.
 • Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti.
 • Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.
 • Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tarjouksen tekemisestä.
 • Valitun tarjoajan kanssa allekirjoitetaan erillinen tilaussopimus.

Luottamuksellisuus

Kaikki tarjousasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta salassa pidettävää materiaalia, tulee tällainen materiaali merkitä erikseen luottamukselliseksi.

Tarjoajan tulee liitää tarjoukseensa lista niistä dokumenteista, jotka se on merkannut luottamuksellisiksi.

Hinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus.

Tarjousten käsittely

Tilaaja tarkistaa tarjoajien kelpoisuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus tarkistetaan vertaamalla tarjouksessa annettuja tietoja tarjouspyynnön liitteessä 5 määriteltyihin tarjouksen sisällön vähimmäisvaatimuksiin.

Tarjouskilpailun voittaa hinnaltaan halvin tarjous (kokonaishinta, ALV 0 %).

Hankintapäätös

 • Hankintapäätös tehdään mahdollisimman pian tarjousajan päättymisen jälkeen.
 • Hankintapäätös annetaan tiedoksi kaikille tarjouksen jättäneille.
 • Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta tilaajan ja valitun toimittajan kesken.

Tarjouspyyntö ja liitteet