Tekninen infrastruktuuri (arkkitehtuuri)

Kansallisen maastotietokannan tietovarasto määritellään yhdessä kansallisten tiedontuottajien kanssa. Tietovarasto on hajautettu. Tiedontuottajalla voi olla joko oma tiedonhallintajärjestelmä, tai tiedontuottaja voi päivittää tietoa suoraan keskitettyyn KMTK:n tietokantaan. Pysyvän tunnuksen käyttöönotto KMTK:n kohteille tuo oman lisänsä arkkitehtuuriin.

Mitä syntyy?

KMTK:n ylläpitojärjestelmä tulee olemaan rakenteeltaan modulaarinen ja pohjautumaan avoimien standardien käyttöön. Aineistojen ylläpitäjät saattavat ylläpitää aineistojaan suoraan keskitettyyn KMTK-tietokantaan tai omassa tietovarastossaan. Arkkitehtuurissa on varauduttu siihen, että tiedontuottajan aineisto on keskitetyn tietovaraston ulkopuolella, jolloin aineistojen jakelussa käyttäjille käytetään aineistojen yhdistämisessä yksilöiviä, pysyviä tunnuksia (ID). Pysyvillä tunnuksilla on keskeinen rooli KMTK:ssa.

Aineistojen ylläpitoon liittyy joukko moduuleita, joiden avulla muun muassa tarkistetaan tietokantaan tuotavan aineiston laatua (”laatuvahti”). Editointimoduulilla mahdollistetaan tietokannan ylläpito. Kuntien suurikaavaiset aineistot - Taajamataso - yleistetään automaattisella prosessilla koko maan kattaville Maastotasoille.

Editointiprosessissa kohdejoukko tai yksittäinen kohde tuodaan synkronointiin tai lataamisen kautta editointiin tuotaessa ensin väliaikaisesti työtietokantaan. Laaduntarkastus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen - jos laatu on ehtojen mukainen - tiedot siirtyvät muutoshallintaan. Mikäli kohteella on KMTK-ID, muutoshallinta perustuu tähän, muussa tapauksessa muutoshallinta perustuu kohteen geometriaan tai ominaisuustietoihin. Lopuksi kohde käy läpi ID-hallintavaiheen, jossa sen kohde-ID jää entisekseen tai tarvittaessa se saa uuden pysyvän, universaalin tunnuksen.

Prosessia kuvaavat seuraavat kuvat:

Infografiikkaa KMTK-aineistojen julkaisusta.

Infografiikkaa KMTK-aineistojen ylläpidosta.

Prosessia luonnehtivat seuraavat piirteet:

  • Prosessissa tehdään tarvittaessa skeemamuutokset.
  • Kohteet ovat prosessissa lukittuina, mikäli toinen käyttäjä editoi samaa kohdetta samanaikaisesti.
  • Kaikista prosessin tapahtumista tallentuu tieto järjestelmään.
  • Kaikki poistetut kohteet ja niiden poistamisajankohdat tallennetaan

Missä aikataulussa?

Tekninen infrastruktuuri -työpaketti alkoi vuoden 2016 alussa ja päättyi vuoden 2016 lopussa.

Lisätietoja

Työpaketin vetäjä Jari Reini (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)