Toteutunut hankinta: 360-kuvaukset ja 360-kuva-aineiston prosessointi Inkoon kunnan alueella 2018

Ajankohtaista 8.8.2018:

Hankintapäätös on tehty. Palvelun toimittaa Blom Kartta oy. Kiitos kaikille tarjoajille!

 

Tutustu toteutuneen hankinnan tarjouspyyntödokumentaatioon:

 

Maanmittauslaitos pyytää teiltä tarjousta tämän asiakirjan ja sen liitteiden mukaisesti.

1. Hankinnan kohde

Maanmittauslaitos (myöhemmin tilaaja) hankkii maanpinnalla toimivalla 360-kamerajärjestelmällä suoritettavat kuvaukset ja kuva-aineiston prosessointia Paikkatietoalusta-hankkeen Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -osahankkeen ja Maankäyttöpäätökset-osahankkeen tarpeisiin.

Lisätietoja hankkeesta ja sen osahankkeista löytyy sivustoilta:

Kuvauspalvelu sisältää 360-kuvauksen suunnittelun ja suorittamisen sekä kuva-aineiston prosessoinnin liitteessä 1.1 (Ehdottomat vaatimukset) luetelluiksi lopputuotteiksi, jotka ovat yksittäiset monikamerakuvat orientoituna ja 360-panoraamakuvat. Kuva-aineistolle täytyy suorittaa henkilötietojen anonymisointi. Maastotukipisteiden ja tarkastuspisteiden mittauksen suorittaa tarjoaja. Maastotukipisteitä täytyy olla vähintään neljä ja tarkastuspisteitä vähintään neljä. Kuvien pitää olla mittatarkkoja.

Kuvaus tehdään Inkoon kunnan alueella. Alueen tarkempi rajaus on tämän tarjouspyynnön liitteenä 1.2 (Kuvausalue). Aluerajauksen sisällä kartoitetaan tiet ja mahdolliset jalkakäytävät, joille ajoneuvolla pääsee suorittamaan kartoitusta ja joille ei ole muita ajoneuvolla kartoitusta rajoittavia tekijöitä.

Tarjouspyynnön liitteessä 1.1 (Ehdottomat vaatimukset) on esitetty tarjottavan palvelun tekniset yksityiskohdat, jotka tarjottavan palvelun tulee ehdottomasti täyttää. Toimeksiannon voi suorittaa yksi toimija itsenäisesti tai yksi toimija yhteistyössä alihankkijan kanssa. Yhden toimijan on kuitenkin tällöin toimittava päävastuullisena Toimittajana, joka vastaa siitä, että kaikki liitteen 1.1 ehdottomat vaatimukset täyttyvät.

Tarjouspyynnön liitteessä 2 on esitetty vähimmäisvaatimukset tarjouksen sisällölle.

Tarjouspyynnön liitteenä 1.4 on Kansallisen maastotietokannan laatumalli: ilma- ja ortokuvat, jossa esitettyjä suosituksia tulee soveltaa mahdollisuuksien mukaan.

2. Hankintamenettely

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnysarvon.

Tarjouspyyntö julkaistaan paikkatietoalusta.fi -sivustolla. Tarjouspyynnöstä on lähetetty tieto kaikille tilaajan tiedossa oleville tämän tyyppistä palvelua tarjoaville yrityksille.

Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta.

Hinta annetaan kokonaishintana, joka kattaa liitteessä 1.2 kuvatun alueen 360-kuvakartoittamisen liitteessä 1.1 kuvattujen ehdottomien vaatimusten mukaisesti.

Hankintasopimuksen luonnos on tarjouspyynnön liitteenä 1. Liitteen mukainen Sopimus allekirjoitetaan valitun toimittajan kanssa. 

Sopimus kattaa palvelun tuottamisen tilaajalle sopimuskauden loppuun (sopimuskausi määräytyy kuvausajojen loppuun suorittamisen ajankohdan mukaan).

3. Palvelun tuottamisen ja tarjouksen ehdottomat vaatimukset

Tarjouksen sisällön vähimmäisvaatimukset on esitetty liitteessä 2.

Tarjoaja hyväksyy tarjouksen jättäessään liitteen 1 Sopimusluonnoksen ehtoineen.

Lisäksi tarjoajia pyydetään huomioimaan:

 • Kuvaukset on suoritettava kesän 2018 aikana, viimeistään 19.9.2018 mennessä. Ajankohdasta voi neuvotella toimeksiantajan kanssa.
 • Liitteessä 1.1 luetellut lopputuotteet on toimitettava tilaajalle Sopimusluonnoksen (liite 1) mukaisesti.
 • Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.
 • Kommunikointikieli on suomi. Tarjoajan on toimitettava kaikki raportit ja muut palvelun tuottamiseen vaadittavat dokumentit suomen kielellä.

4. Hinta ja muut kaupalliset ehdot

 • Hinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.
 • Toimittaja saa laskuttaa toimituksen kun kaikki liitteessä 1.1 luetellut lopputuotteet on toimitettu tilaajalle ja ne on tilaajan toimesta hyväksytty. Tilaajalla on Sopimuksen (liite 1) mukaisesti 2 kalenteriviikkoa aikaa hyväksyä lopputuotteiden toimitus.
 • Maksuehto on 21 pv netto.
 • Viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen.
 • Maanmittauslaitos ottaa vastaan vain verkkolaskuja. Verkkolaskutusosoite ja tarvittavat viitetiedot toimitetaan valitulle toimittajalle.

5. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset

Tarjoaja voi tehdä tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä. Kysymykset tulee lähettää tiistaihin 10.7.2018 kello 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: info[ät]paikkatietoalusta.fi.

Vastaukset annettuihin kysymyksiin julkaistaan paikkatietoalusta.fi -sivustolla.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi muihin tarjouspyyntöön liittyviin kyselyihin ei vastata.

6. Tarjouksen jättäminen

 • Tarjoukset tulee jättää viimeistään maanantaina 30.7.2018 kello 16.00 mennessä.
 • Tarjoukset tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
 • Tarjouksen tulee sisältää vähintään liitteessä 2 ”Vähimmäisvaatimukset tarjouksen sisällölle” kuvatut tiedot
 • Hinta annetaan erillisellä liitteellä 1.3 (Hinta). Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Tarjoajaa pyydetään huomioimaan että kyseessä on kokonaishinta eikä Tarjoajalla ole annetun hinnan lisäksi ole oikeutta veloittaa muita kustannuksia.
 • Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 31.8.2018 asti
 • Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon
 • Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tarjouksen tekemisestä
 • Valitun tarjoajan kanssa allekirjoitetaan erillinen tilaussopimus (kts. Liite 1, Sopimusluonnos).

7. Luottamuksellisuus

Kaikki tarjousasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta salassa pidettävää materiaalia, tulee tällainen materiaali merkitä erikseen luottamukselliseksi.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa lista niistä dokumenteista, jotka se on merkannut luottamuksellisiksi.

Hinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus.

8. Tarjousten käsittely

Tilaaja tarkistaa tarjoajien kelpoisuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus tarkistetaan vertaamalla tarjouksessa annettuja tietoja tarjouspyynnön liitteessä 2 määriteltyihin tarjouksen sisällön vähimmäisvaatimuksiin.

Tarjouskilpailun voittaa hinnaltaan halvin tarjous.

9. Hankintapäätös

Hankintapäätös tehdään mahdollisimman pian tarjousajan päättymisen jälkeen.

Hankintapäätös annetaan tiedoksi kaikille tarjouksen jättäneille ja tieto valitusta toimittajasta julkaistaan paikkatietoalusta.fi -sivustolla.

Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta tilaajan ja valitun toimittajan kesken (liite 1, Sopimusluonnos).

10. Liitteet