KMTK-PISTE/su

KMTK-PISTE/su eli Kansallisen maastotietokannan pistepilvet on KMTK-hankkeen osaprojekti, jossa selvitetään pistepilvistä johdettuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä asiakastarpeita. Tämän lisäksi selvitetään mahdollisuuksia pistepilvien tehokkaampaan tekniseen hallintaan, jakeluun ja palveluiden tarjoamiseen.

Tausta ja tulokset

Laserkeilaamisen avulla saatu pistepilviaineisto on hyödyksi esimerkiksi maaston korkeuskartoituksessa ja rakennusmittauksissa sekä tielinjojen, tunneleiden ja siltojen mittauksissa. Aineistossa yksittäisille pisteille voi niiden sijaintitietojen lisäksi olla tallennettuna ominaisuustietoa, kuten pisteen luokka tai väriarvo. 

Nykyisellään Maanmittauslaitos tarjoaa pistepilviä tiedostopalvelun kautta 3x3 km karttalehdittäin. Ladattavan aineiston räätälöinti on hyvin minimaalista tai sitä ei ole ollenkaan.

Projektin tavoitteena oli selvittää, miten tulevaisuuden KMTK:n kautta saatavilla olevat pistepilviaineistot ovat mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettävissä ja miten niiden pohjalta tarjottavat tuotteet ja palvelut tukevat löydettyjä asiakastarpeita.

Projektin tuotoksia ovat:

1. Raportti pistepilviaineistojen käyttäjien haastatteluista

Raportti on yhteenveto tunnistettujen pistepilviaineistojen käyttäjäryhmien haastatteluista. Raportissa esitellään nykyisiä käyttökohteita pistepilviaineistoille ja näiden käyttöön liittyviä haasteita. Raportissa myös visioidaan miten tarpeet muuttuvat tulevaisuudessa sekä miten Maanmittauslaitoksen tuotteita ja palveluita tulisi kehittää, jotta näihin tuleviin tarpeisiin voitaisiin paremmin vastata.

2. Raportti kunnille suunnatusta kyselystä

Raportissa esitellään tuloksia webropol-kyselystä, jolla selvitettiin pistepilviaineistojen hyödyntämistä kunnissa sekä kuntien tarvetta palvelulle, jonka kautta he voisivat jakaa omia pistepilviaineistojaan tehokkaammin.

3. Raportti pistepilvien metatietoihin kohdistuvista tarpeista

Raportissa käydään läpi Maanmittauslaitoksen nykyisten pistepilviaineistojen metatietoihin liittyviä tuotteita ja palveluilta sekä näihin liittyviä ongelmia. Tämän lisäksi hahmotellaan tulevaisuuden tarpeita pistepilviaineistojen metatietoihin liittyen.

4. Selvitys massiivisten pistepilviaineistojen hallinnasta

Selvityksessä vertailtiin eri vaihtoehtoja massiivisten pistepilviaineistojen hallinnasta. Selvityksessä vertailtiin tiedostopohjaista, tietokanta-avusteista ja tietokantapohjaista ratkaisua. Selvityksen perusteella teetätettiin järjestelmäkuvaus tietokanta-avusteisesta ratkaisusta.

5. Massiivisten pistepilviaineistojen hallinnan järjestelmäkuvaus

Järjestelmäkuvauksessa kuvataan massiivisten pistepilviaineistojen latauspalvelu ja hallinta toteutettuna tietokanta-avusteisen arkkitehtuurimallin pohjalta. Kuvaus toimii lähtöaineistona mahdolliselle toteutukselle. Raportissa kuvataan rajapinta- ja palvelunklusteri, sekä tarkennetaan laskentaklusterin kuvausta.

6. Selvitys metsäteiden käyttöleveyksien määrittelemisestä ilmalaserkeilausaineistosta

Selvityksessä selvitettiin mahdollisuutta määritellä automaattisesti metsäteiden käyttöleveyksiä Maanmittauslaitoksen ilmalaserkeilausaineistosta

7. Selvitys pistepilviaineistojen käytöstä asemakaavojen laadintaan käytettävissä sovelluksissa

Selvityksessä selvitettiin asemakaavojen laadintaan yleisimmin käytettävien sovellusten kyky nykyisellään ottaa vastaan pistepilviaineistoa. Selvitettävänä oli myös se, kuinka isoilla muutoksilla pistepilviaineistoa voitaisiin ottaa vastaan.

8. Raportti KMTK-kohdemalli- ja prosessityön määrittelemän LOD2-tasoisten rakennusten mallintamisprosessista

Raportissa avataan Maanmittauslaitoksen LoD2-tasoisten rakennusten 3D-vektorien suunniteltujen mallintamisprosessien toimintaperiaatteita ja listataan niihin liittyviä avoimia kysymyksiä. KMTK-3DRAK-projektissa toteutetaan aiemmin määritelty mallintamisprosessi.

Selvitykset (pois lukien selvitykset 5 ja 8) ja loppuraportti on ladattavissa sivun yläosassa.

Aikataulu

Projekti käynnistyi helmikuussa 2018 ja päättyi kesäkuussa 2019.

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö Joonas Jokela, (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)

Päätavoitteet

Selvitetään pistepilviin liittyvät asiakastarpeet.

Hahmotellaan pistepilvien käyttäjäryhmät.
Haastatellaan käyttäjäryhmiä.
Pistepilvien asiakastarpeet ovat selvillä.

Selvitetään mahdollisuuksia pistepilvien tehokkaampaan hallintaan ja jakeluun.

Selvitetään tekniseen hallintaan ja jakeluun liittyvät vaatimukset.
Tutkitaan eri vaihtoehtoja.
Pistepilvien hallinnan ja jakelun toteutusvaihtoehdot selvillä.

Selvitetään pistepilvien käyttötapauksia, muun muassa Maanmittauslaitoksen LOD2-tasoisten rakennusten mallintamisprosessin toimivuus.

Suunnittelu.
Testaaminen.
Käyttötapausten selvitykset valmiina.