Laser2020-suunnitteluprojekti

Laser2020-suunnitteluprojektissa määritellään, millainen vuonna 2020 käynnistettävä Kansallinen laserkeilausohjelma on. Projektissa määritellään, millaisia tulevien laserkeilausten tulee olla laadultaan ja esimerkiksi päivitystiheydeltään. Toinen tavoite on ratkaista, miten tulevaisuuden keilaukset tullaan rahoittamaan.

Mitä projektissa syntyi?

Keilausohjelma

Projektissa tuotettiin Kansallisen keilausohjelman suunnitelma. Suunnitelma pitää sisällään aluejaot sekä ohjelman mukaisen keilaus- / kuvausvuoden. 
Lopullinen keilausohjelman suunnitelma on ladattavissa Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Keilaustekniikka

Koetuotannon kilpailutusdokumentit pitävät sisällään laserkeilaustekniikan, parametrien ja laadun määrittelyt. Dokumenteilla on kilpailutettu 2019 vuoden koetuotanto ja ne tulevat toimimaan pohjana 2020 käynnistyvän tuotannon kilpailuttamiseen. 

Koetuotannon kilpailutusdokumentit ovat tallennettu Maanmittauslaitoksen kirjaamoon asiakirjanumerolla MML 4898/02 02/2018.

Luonnos Kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman yhteistyösopimuksesta

Kansallisen ilmakuvaus- ja laserkeilausyhteistyösopimuksen luonnos pitää sisällään yhteistyöelimen kokoonpanon, tehtävät, toimintaperiaatteet ja aineistojen hankintakustannuksen jakamisen eri osapuolten välille.

Yhteistyösopimuksen luonnos on tallennettu Maanmittauslaitoksen kirjaamon asiakirjanumerolla MML 2349/00 04 00/2019

Lisätietoja tavoitteista

Vuonna 2019 Suomi on keilattu ensimmäisen kerran kokonaisuudessaan. Keilausten valmistuessa tulee olla suunnitelma siitä, kuinka toista kierrosta lähdetään toteuttamaan.

Suunnitelman tulee olla luotu yhdessä muiden laseraineistoa hyödyntävien yhteistyötahojen kanssa niin, että aineisto soveltuu mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen ja aineiston hankinta on kustannustehokasta. Toisin sanoen: aineistoja käytetään laajasti ja rahoittajille syntyy yhteistyöstä säästöjä.

Projektin tavoitteet ovat:

  • Laserkeilauksen tekninen spesifikaatio on määritelty koetuotantoa varten
  • Ehdotukset laserkeilausohjelman läpiviennistä on luotu (sisältää alueelliset ja ajalliset variaatiot, kiertoajan ja suhteen ilmakuvausohjelmaan)
  • Arvio vaihtoehtoisista malleista, kustannusvaikutuksista ja hyödyistä
  • Laserkeilausten rahoitusmallista on luonnos ja mahdollisten rahoittajien näkemykset ovat tiedossa
  • Laserkeilausohjelmaan liittyvistä menettelyistä (kilpailutus, ohjelman ja rahoitusmallin muutos) on luonnos
  • Arvio uuden laserkeilausaineiston käyttöönoton jälkeen tarvittavasta tietojärjestelmäkapasiteetista (levytila, prosessointiteho).

Laserkeilausohjelma rakennetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

Laserkeilausaineistoja hyödynnetään useissa eri toiminnoissa yhteiskunnassamme. Siksi tulevien laserkeilausten määrittelyprojektiin osallistuu monia keskeisiä organisaatioita: Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Finavia, Puolustusvoimat ja Liikennevirasto.

Ennen varsinaisen projektin alkua kuultiin monien muidenkin yhteistyökumppaneiden ja laserkeilausaineistoja hyödyntävien organisaatioiden mielipiteitä.

Laser2020-projekti ei kuulu Kansallinen maastotietokanta -ohjelman "sateenkaaren alle", mutta sillä on kosketuspinta lukuisiin KMTK-projekteihin ja Paikkatietoalusta-hankkeen osahankkeisiin. Lisäksi Laser2020-projekti seuraa tarkasti mm. useita eri metsäsektorin kehityshankkeita ja tutkimuksia.

Projektin webinaarit

13.11.2018

 

5.6.2018

 

23.4.2018

Aikataulu

Projekti käynnistyi toukokuussa 2017 ja sen toimiaika päättyy 31.3.2019.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Juha Kareinen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi), 040 569 7951

12.10.2017 seminaari: Laserkeilaus - kymmenen vuotta menestystarinoita

5.11.2018 seminaari: Seminaari Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä

Päätavoitteet

Laserkeilausten tekniikka ja parametrit on määritelty

Testikeilaukset on suoritettu
Testikeilausten aineistot on analysoitu
Laserkeilaustekniikka ja tekniset parametrit on määritetty

Kansallinen laserkeilausohjelma on määritelty

Alueelliset ja ajalliset keilauskiertovaihtoehdot on määritelty
Keilausohjelman suhde ilmakuvausohjelmaan on määritelty
Keilausohjelman aluejako ja ajallinen kiertosuunnitelma on valmis

Laserkeilausohjelman rahoitusmallista on päätetty

Kustannushyötyanalyysi ohjelman eri malleista on muodostettu
Vaihtoehtoiset rahoitusmallit yhteistyökumppaneille on esitetty
Keilausohjelman rahoitus- ja koordinaatiomalli on varmistettu