Kansallisen maastotietokannan 3D-pilotti (KMTK-3D-pilotti)

KMTK-3D-pilottiprojektissa tehdään koetöitä eri kohteille ja siten testataan 3D-kohteiden mallinnustarpeita yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Projektissa tuotetaan 3D-aineistoa muiden kuin rakennusten osalta. Projektin jälkeen on selvillä tuotantoprosessin ja tietokantaan viennin vaiheet sekä parhaat mallintamismenetelmät muiden kuin rakennusten osalta.

Maanalaiset tilat -kuntaselvitys (2018). 
Tässä työssä on selvitetty kuinka maanalaisia tiloja mallinnetaan ja mitkä ovat mallinnukseen liittyvät tulevaisuuden tarpeet Suomen suurimmissa kunnissa. Selvitys on toteutettu haastatteluin. Haastateltavat ovat maanalaisen rakentamisen ja kartoittamisen asiantuntijoita Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun kaupungeissa.

Päätavoitteet

Tuotetaan selvitys mallinnettavien 3D-kohteiden parhaista mallintamiskäytännöistä ja tuotantoprosessin soveltuvuudesta tuotannolliseen järjestelmään.

Lähtöaineiston selvitys valmis.
Koostetaan selvitys eri mallintamistapojen käytännöistä sekä niiden vahvuuksista ja heikkouksista.
Selvitys on valmis.

Tuotetaan 3D-aineistoa pilottialueilta.

Pilottialueiden määritys valmis.
Meneillään: Tuotetaan 3D-malleja kohteista, jotka on määritelty testattavaksi 3D-muodossa.
Tuloksena syntyy uusia 3D-kohteita, jotka täydentävät pilottialueiden osalta tietokannasta saatavaa kaupunkimallia.

Selvitetään tietomallin ja tietokannan vaatimuksia uusien 3D-kohteiden osalta.

Tietomallin ja tietokannan vaatimusten esiselvitykset valmiit.
Tunnistetaan uusien kohteiden tarpeet ja vaatimukset.
Selvitys on valmis.

Lisätietoa tavoitteista

KMTK-rakennukset-projekti (KMTK-Kamara) ja siihen liittynyt innovaatiokilpailu toivat esille avoimen 3D-aineiston mahdollistamat hyödyt. 3D-rakennusaineiston valmistumisen jälkeen mielenkiinto mallintamisen osalta kohdistuu muihin rakennettuihin kohteisiin. Muita kohteita ovat muun muassa liikenneverkon rakenteet, kuten sillat ja tunnelit, jotka ovat kaupunkikuvan ja täydellisten 3D-kaupunkimallien näkökulmasta merkittäviä kohteita.

3D-projektin ensimmäinen päätavoite on tuottaa selvitys mallinnettavien 3D-kohteiden parhaista mallintamiskäytännöistä ja tuotantoprosessin soveltuvuudesta tuotannolliseen järjestelmään. Erilaisia mallintamistapoja eri aineistojen pohjalta tutkitaan ja koostetaan selvitys niiden vahvuuksista ja heikkouksista. Tuloksena on selvitys siitä, mitä tulevan toteutusprojektin tulee ottaa huomioon ja mikä on nähty parhaimmaksi lähestymistavaksi muiden 3D-kohteiden mallintamiseksi. Tulokseksi saadaan myös selvitys siitä, miten löydetyt mallintamistavat soveltuvat tuotannolliseen järjestelmään.

Projektin toinen päätavoite on tuottaa 3D-aineistoa pilottialueilta. Uudet 3D-kohteet täydentävät kaupunkimallia jo testattujen rakennusten lisäksi muilla kaupunkikuvan kannalta merkittävillä kohteilla. Projektissa tuotetaan CAD-malleja kohteista, jotka on määritelty testattavaksi 3D-muodossa. Näitä kohteita tuotetaan käytettävissä olevan aineiston pohjalta. CAD-mallit tullaan muuttamaan projektissa käytettäväksi valitun tietomallin mukaisiksi. Tietomalliksi on valittu OGC:n CityGML 2.0. Tuloksena syntyy uusia 3D-kohteita, jotka täydentävät pilottialueiden osalta tietokannasta saatavaa kaupunkimallia.

Projektin kolmas päätavoite on selvittää tietomallin ja tietokannan vaatimuksia uusien 3D-kohteiden osalta. Projektissa hyödynnetään 3D-rakennusten tietomalli- ja tietokantatyöstä kerättyjä ja opittuja kokemuksia uusien kohteiden tarpeiden ja vaatimusten tunnistamiseen. Tuloksena on selvitys tietomallin ja tietokannan vaatimuksista uusien 3D-kohteiden osalta. Selvitys auttaa toteutusprojektia vastaamaan mahdollisiin ongelmiin ja haasteisiin. 

Projektin webinaarit

11.5.2017

19.12.2017

Aikataulu

Projekti on kestoltaan kaksivuotinen ja kestää vuoden 2018 loppuun.

Keväällä 2017 projektissa valmistui

  • selvitys, mikä on nykyisen maastotietokannan tilanne 3D-pilottiprojektin kohteiden osalta
  • esiselvitys projektissa käytettävistä pilottialueista
  • esiselvitys kirjastomallien käytöstä KMTK:n 3D-kohteiden esittämisessä
  • alustava päätös mallinnettavista/testattavista kohteista.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Joonas Jokela, joonas.jokela@maanmittauslaitos.fi, 050 329 3069.