Kansallisen maastotietokannan 3D-pilotti (KMTK-3D-pilotti)

KMTK-3D-pilottiprojektissa selvitettiin 3D-kohteiden mallinnustarpeita ja -käytäntöjä sekä näihin liittyviä teknisiä haasteita koetöiden ja selvitysten avulla yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Tavoitteista ja tuloksista

KMTK-rakennukset-projekti (KMTK-Kamara) ja siihen liittynyt innovaatiokilpailu toivat esille avoimen 3D-aineiston mahdollistamat hyödyt. 3D-rakennusaineiston valmistumisen jälkeen mielenkiinto mallintamisen osalta kohdistui muihin rakennettuihin kohteisiin. 3D-projektissa keskityttiin Kansallisen maastotietokannan rakennukset ja rakenteet -teeman määrittelemiin kohdeluokkiin, joita ovat esimerkiksi sillat ja tunnelit.

Projektille asetettiin kolme tavoitetta: Uuden aineiston tuottaminen, uusien kohteiden mallintamiskäytäntöjen selvittäminen sekä uusien kohteiden tietomallille ja tietokannalle asettamat vaatimukset. Kaksi jälkimmäistä tavoitetta saavutettiin, mutta ensimmäinen tavoite saavutettiin vain osittain. Sitä ei saavutettu täysin, sillä uutta aineistoa ei projektissa saatu tuotettua CityGML-formaatissa vaikka KMTK:n yleinen tavoite on tukea tätä formaattia.

Projektin tuotoksina syntyi selvitykset rakennukset ja rakenteet -teeman kohdeluokkien 3D-geometrioiden muodostamisesta Kansalliseen maastotietokantaan, tietomallin ja tietokannan asettamat vaatimukset kohteiden esittämisessä pistepilvien avulla, maanalaisten tilojen paikkatiedon nykytila kunnissa ja Liikenneviraston Taitorakennerekisterin aineiston hyödyntäminen Kansallisen maastotietokannan aineiston lähteenä. Näiden lisäksi projektissa tuotettiin 3D-aineistoa silta-kohteen ja tilarakennelmien osalta.

Projektin tuotokset ovat kuvattuina tarkemmin projektin loppuraportissa. Selvitykset ja loppuraportti ovat ladattavissa sivun yläosassa.

Projektin webinaarit

11.5.2017

19.12.2017

Aikataulu

Projekti on kestoltaan kaksivuotinen ja kestää vuoden 2018 loppuun.

Keväällä 2017 projektissa valmistui

  • selvitys, mikä on nykyisen maastotietokannan tilanne 3D-pilottiprojektin kohteiden osalta
  • esiselvitys projektissa käytettävistä pilottialueista
  • esiselvitys kirjastomallien käytöstä KMTK:n 3D-kohteiden esittämisessä
  • alustava päätös mallinnettavista/testattavista kohteista.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Joonas Jokela (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)

Päätavoitteet

Tuotetaan selvitys mallinnettavien 3D-kohteiden parhaista mallintamiskäytännöistä ja tuotantoprosessin soveltuvuudesta tuotannolliseen järjestelmään.

Lähtöaineiston selvitys valmis.
Koostetaan selvitys eri mallintamistapojen käytännöistä sekä niiden vahvuuksista ja heikkouksista.
Selvitys on valmis.

Tuotetaan 3D-aineistoa pilottialueilta.

Pilottialueiden määritys valmis.
Tuotetaan 3D-malleja kohteista, jotka on määritelty testattavaksi 3D-muodossa.
Tuloksena syntyy uusia 3D-kohteita, jotka täydentävät pilottialueiden osalta tietokannasta saatavaa kaupunkimallia.

Selvitetään tietomallin ja tietokannan vaatimuksia uusien 3D-kohteiden osalta.

Tietomallin ja tietokannan vaatimusten esiselvitykset valmiit.
Tunnistetaan uusien kohteiden tarpeet ja vaatimukset.
Selvitys on valmis.