Kansalaisen maastotietokanta (KMTK-Kansa)

KMTK-Kansa on pilottiprojekti, joka selvittää joukkoistamisen mahdollisuuksia Kansallisen maastotietokannan tiedonkeräyksessä. Kansalaisille tarjotaan karttapalvelu, johon he voivat tuoda omaa tietoaan kartan päälle. Tuodut tiedot ovat heti näkyvillä kaikille käyttäjille.

Päätavoitteet

Kehittää ja pilotoida joukkoistetun tiedonkeruun konsepti.

Konseptin määrittely.
Meneillään: Pilotin rakentaminen ja kokeilu.
Kerätyn tiedon analysointi.

Lisätietoja tavoitteesta

Kansalaisen maastotietokannan tavoitteena on antaa kansalaisille osallistumismahdollisuuksia. KMTK-Kansa on pilottiprojekti, joka selvittää joukkoistamisen mahdollisuuksia kansallisen maastotietokannan tiedonkeräyksessä.

Projektissa selvitetään, voiko joukkoistaminen tuottaa käyttökelpoista tietoa kansalliseen maastotietokantaan ja pystytäänkö näin parantamaan kohteiden ajantasaisuutta ja laatua. Projektissa luodaan ja testataan käytännössä joukkoistetun tiedonkeräyksen konsepti kansallisen maastotietokannan ylläpidossa.

Joukkoistetulla tiedonkeräyksellä voitaisiin todennäköisesti vähentää kansallisen maastotietokannan ylläpitokustannuksia, ja täten saavuttaa yhteiskunnallisia säästöjä.
Joukkoistetun tiedonkeruun konseptin määrittelyssä on tehty käyttötilanteen kuvaus sekä käyttötapauksia, määritelty joukkoistamalla kerättäväksi soveltuvia tietokohteita sekä muita palveluun liittyviä käytänteitä. Myös kansalaisten osallistaminen ja motivointi on osa konseptia.

KMTK-Kansa-pilottiprojektin kulmakivi on Yhteisöllinen karttapalvelu Karttakerttu -pilotti. Pilottia varten on määritelty arkkitehtuuri, palvelin ja rajapintapalvelut, toteutuksen työkalut ja alustat sekä käyttöliittymän toiminnallisuudet. Pilotin kokemusten perusteella voidaan tehdä suositus, miten ja minkä tietoaineiston kohdalla joukkoistetusti hankittu tieto on käyttökelpoista.

Aikataulu

Pilottiprojektin toimiaika on vuoden 2016 alusta vuoden 2017 loppuun.

Yhteisöllinen karttapalvelu Karttakerttu avattiin yleisölle 23.3.2017. Se on saanut paljon positiivista palautetta ja myös runsaasti käyttäjiä sekä heidän tuottamaa maastotietoa. Tuotuja tietoja ei ole vielä analysoitu, mutta jo parin viikon käytön jälkeen palveluun on tuotu niin paljon dataa, että pystymme arvioimaan joukkoistetun tiedonkeruun potentiaalin maastotietokannan tiedonkeruussa.

Toivomme, että tavoitamme paljon käyttäjiä ja saamme runsaasti sekä paikkatietoja että käyttökokemuksia kerättyä. Toivomme, että pilotin käyttäjät jaksaisivat ilmoittaa myös mahdollisista ongelmista sekä antaisivat parannusehdotuksia. Viestinnältä toivomme tukea pilotin mainostamisessa ja tiedon levittämisessä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Mari Laakso (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)