Maanalaisten tilojen 3D-mallintaminen - selvitys julkaistu

27.2.2018

Maanpäällisen rakentamisen kartoittaminen ja mallintaminen kunnissa on jo hyvin vakiintunutta, mutta maanalaisen aineiston tuottamisessa on kunnissa törmätty useisiin haasteisiin ja kysymyksiin. KMTK-3D-pilottiprojektissa on saatu valmiiksi selvitys, jossa tarkastellaan kuntien nykyistä tilannetta maanalaisen aineiston osalta.

mies tunnelissa

Maanalaisen mallintamisen käytäntöjen vakiintumattomuuden katsotaan johtuvan maanalaisten tilojen vähäisemmästä määrästä muuhun rakentamiseen verrattuna. Tämä on johtanut monitulkintaisten maanalaisten tilojen määritelmien ja muodostamisohjeiden syntymiseen. Ilman kunnollisia määritelmiä ja ohjeistuksia mallinnetun tilat eivät epäyhtenäisyytensä takia ole helposti hyödynnettävissä eivätkä vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. 

KMTK-3D-pilottiprojektin selvityksen yhtenä päähavaintona kuntien kannalta tärkeimmistä muutoksista tulevaisuudessa on yhtenäisten käytäntöjen luominen. Maanalaisia tiloja koskevien määritelmien ja ohjeistuksien luominen on sekä kuntien että kuntien aineistojen hyödyntäjien näkökulmasta tärkeä askel eteenpäin toimivassa paikkatietoyhteiskunnassa. 

BIM-malleissa mallintamisen tulevaisuus?

Maanalaiset tilat voidaan karkeasti jakaa louhittuihin tiloihin, muutoin rakennettuihin tiloihin, johtoverkkoihin, maalämpökaivoihin ja maaperätietoihin. Jokaisella näistä on hieman omat käyttökohteensa ja mallintamistarpeensa, joten täysin kattavien ja kaikki vaatimukset täyttävien ohjeistuksen laatiminen on hyvin haastava urakka. 

Selvityksestä ilmi käyvä trendi mallintamisen saralla on BIM-mallien hyödyntäminen. Tällä hetkellä hyödyntäminen on vielä melko vähäistä, mutta tulevaisuudessa sen nähdään lisääntyvän ja jopa voivan olla primäärilähde uusien kohteiden kartoittamisessa. BIM-mallien parempi hyödyntäminen tukee selvityksessä todettua 3D-aineiston kasvavaa tarvetta kuntien prosesseissa. 

Mikä on maalämpökaivon osoite?

Suuri kysymysmerkki maanalaisten tilojen osalta on niiden osoitteistaminen. Tähän selvitykseen haastatelluista kunnista kaikki sanoivat osoitteistamiskäytännöissä olevan parantamisen varaa maanalaisten tilojen osalta. Kaikissa kunnissa myös nähtiin, että varsinkin pelastustoimen kannalta osoitteistaminen on merkittävän tärkeä haaste ratkaistavaksi. 

Yleisesti ottaen maanalaisten tilojen mallintaminen kunnissa on hyvin vauhdissa ja sen hyöty tulevaisuuden prosesseissa on ymmärretty. Yhtenäisten määritelmien ja muodostamisohjeiden laatimista voidaan pitää yhtenä ensimmäisistä askelista kohti tulevaisuuden laajempia kaupunkimalleja.

Lataa selvitys tästä

Selvitys ja muuta tietoa projektista löytyy tästä.